TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI VAKFI ÇEREZ POLİTİKASI

     1.TANIMLAR

T3 VAKFI: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

Politika: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın çerez (cookie) politikasını anlatan bu belge

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri: Kimlik, iletişim, kullanıcı, finansal, pazarlama talep/şikâyet bilgisi.

Veri Sahibi: T3 Vakfı’nın idaresindeki web sitelerinin üyeleri, ziyaretçileri ve kullanıcıları

Platform: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın idaresinde olan tüm web siteleri;

 

     2. AMAÇ VE KAPSAM

T3 VAKFI olarak, web sitelerimizden güvenli ve eksiksiz bir şekilde faydalanılmasını sağlamak amacıyla Veri Sahiplerinin gizliliklerini korumak adına azami derecede gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda işbu Politika; sitemizi ziyaret eden kişileri, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde işlendiği hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Platformumuzdaki web sitelerimizde de site içerisinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Politika, Platform’daki sitelerde hangi çerezlerin kullanıldığı ve Veri Sahibi’nin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceği hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

      3. İŞLENEN VERİLER

Kanun’un 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan Kanun hükümleri uyarınca Kişisel Veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

      a. Kişisel Veri İşleme Amaçları

T3 VAKFI; Veri Sahibi tarafından sağlanan Kişisel Verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere T3 VAKFI tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, T3 VAKFI ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile T3 VAKFI’nın stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işleyebilecektir.

      b. Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, T3 VAKFI, Veri Sahiplerinin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, bu kapsamda elde edilen verilerin meşru menfaatler doğrultusunda kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

      c. Kişisel Verilerin Aktarımı:

T3 VAKFI, Veri Sahibi’ne ait Kişisel Verileri ve bu Kişisel Verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, işbu Politika ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için T3 VAKFI’nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. T3 VAKFI, Veri Sahibi deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirmeyi araştırmak, Platform hizmetlerine ilişkin hataları gidermek ve işbu Politika’da yer alan amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel Veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde T3 VAKFI yetkilileri, iş ortakları, paydaşları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 9. maddesinde işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

      d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

      e. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Veri Sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, Veri Sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun kapsamında T3 VAKFI tarafından hazırlanan “KVKK Aydınlatma Metni”nde belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. T3 VAKFI, söz konusu talepleri en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

 

      4. ÇEREZ POLİTİKASI

 

      a. Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır ve ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi Kişisel Verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

      b. Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilebilir:

Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri T3 VAKFI tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini T3 VAKFI ile iş birliğinde olan farklı firmalar yönetmektedir.

Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

     c. Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’da, çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Platform’da oturum açan üyelerin farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Platform’un işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanları ve kullanıcı deneyimiyle bağlantılı olarak site revizyonlarının gerçekleştirilmesi.

 

     d. Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilebilir?

T3 VAKFI, kullanıcıların kendilerine ait Kişisel Veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Platform’daki sitelerin çalışması için zorunlu olan bazı çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’daki sitelerin çeşitli fonksiyonları da çalışmayabilir.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetilebileceğine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Veri Sahibi, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, Veri Sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Ayrıca birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihlerinizi “Your Online Choices” üzerinden yönetilebileceğinizi de hatırlatmak isteriz.

Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için ise mobil cihaza ait ayarlar menüsünü kullanabilirsiniz.

    e. Hangi Haklara Sahipsiniz?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, T3 VAKFI’na başvurarak kendileriyle ilgili,

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, Veri Sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun kapsamında T3 VAKFI tarafından hazırlanan “KVKK Aydınlatma Metni”nde belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir T3 VAKFI, söz konusu talepleri en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

    f. Açık Rıza ve Değişiklikler

T3 VAKFI, işbu Politika ile kullanıcılarına çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve sitenin kullanılmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına açık rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

T3 VAKFI, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.